Wednesday, 2 April 2014

AGENDA MESYUARAT AGONG KALI PERTAMA

AGENDA MESYUARAT AGONG PERTAMA KALI BIL. 01/2014
KOPERASI WARGA KRAFTANGAN MALAYSIA BERHAD

 1. Mengesahkan minit mesyuarat agung tahunan yang terdahulu dan mana-mana mesyuarat             agung khas yang berselang;
 2. Menimbang laporan Lembaga dan Jawatankuasa Audit Dalaman.
 3. Menimbang dan meluluskan akaun teraudit Koperasi dan subsidiarinya, jika ada, termasuk pembahagian keuntungan bersama dengan laporan juruaudit;
 4. Memilih anggota Lembaga;
 5. Menimbang dan meluluskan belanjawan tahunan bagi tahun kewangan yang akan datang;
 6. Membentangkan laporan berkenaan dengan penerimaan deposit dan pinjaman daripada anggota dan bukan anggota;
 7. Meluluskan elaun kepada anggota Lembaga dan saraan kepada anggota Lembaga yang dilantik sebagai pengarah bagi subsidiari Koperasi, jika ada;
 8. Meluluskan pelantikan satu panel yang terdiri daripada tidak kurang daripada     dua orang juruaudit yang diluluskan oleh Suruhanjaya atau seorang pegawai Suruhanjaya untuk mengaudit akaun Koperasi;
 9. Menimbang dan meluluskan ruang lingkup dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang lebihan Koperasi;
 10. Menimbang dan meluluskan surat cara deposit atau pinjaman;
 11. Menentukan had maksimum keterhutangan;
 12. Melantik suatu jawatankuasa yang terdiri daripada enam orang anggota dan empat orang anggota Lembaga untuk menentusahkan draf minit mesyuarat agung tahunan;
 13. Mengisytihar atau menerbitkan syer bonus, jika ada;
 14. Mendengar, menimbang atau memutuskan apa-apa cadangan atau urusan perniagaan lain Koperasi yang baginya suatu notis tidak kurang daripada      tujuh hari telah diberikan;
 15. Menimbang dan meluluskan apa-apa cadangan pindaan kepada Undang-undang Kecil Koperasi;
 16. Mendengar dan memutuskan apa-apa aduan, yang baginya suatu notis yang tidak kurang daripada tujuh hari telah diberikan kepada Koperasi ini, yang dikemukakan oleh mana-mana anggota yang terkilan dengan keputusan Lembaga;dan
 17. Menimbang dan meluluskan apa-apa laporan yang dikehendaki supaya dikemukakan mengikut Peraturan, jika ada.

No comments:

Post a Comment